Doradztwo

Każde przedsiębiorstwo zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych, przygotowaniem ich do przewozu oraz ich załadunkiem lub rozładunkiem musi posiadać w swojej kadrze doradcę ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym DGSA, zgodnie z umową o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych Doradców. Gwarantujemy kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy.

Zadaniem Doradcy jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób, mienia, środowiska oraz eliminowanie niebezpiecznych dla nich czynników. Nasi Doradcy są do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy wsparcie, dyspozycyjność w razie pytań, wątpliwości czy trudności.

Doradca zapewnia przede wszystkim kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa pod względem prawidłowości wykonywania prac związanych z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem towarów niebezpiecznych. Doradca sprawdza znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów ADR wśród pracowników, którzy mają kontakt z towarami niebezpiecznymi.

Bardzo ważnym aspektem, o który dba nasz Doradca ADR jest przeszkolenie osób, które pracują przy towarach niebezpiecznych. Osoby te, są szkolone stosownie do odpowiedzialności i obowiązków w zakresie wymagań związanych z klasą zagrożenia towarzyszącego ich pracy.

Pracownicy mogą także przejść kursy napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych przeprowadzane przez firmy zewnętrzne.

Doradca ADR kompleksowo przygotowuje roczne sprawozdanie dla kierownictwa przedsiębiorstwa oraz odpowiednich władz lokalnych w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom lokalnym na każde ich żądanie.

Doradcy ds. bezpieczeństwa prowadzą dokumentację z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej, dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR).

Zapraszamy do kontaktu.