Doradztwo

 

Każde przedsiębiorstwo zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych, przygotowaniem ich do przewozu oraz ich załadunkiem lub rozładunkiem musi w swojej kadrze, zgodnie z umową o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych, posiadać doradcę ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym DGSA.

 

Jego zadaniem jest czuwać nad bezpieczeństwem osób, mienia i środowiska oraz eliminować niebezpieczne dla nich czynniki.
Do obowiązków takiej osoby należy przede wszystkim śledzenie działalności przedsiębiorstwa pod względem prawidłowości wykonywanych prac związanych z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem towarów niebezpiecznych. Ma przede wszystkim kontrolować znajomość przepisów ADR wśród pracowników mających kontakt ze wspomnianymi towarami oraz ich przestrzeganie.

 

Osoby pracujące przy towarach niebezpiecznych powinny zostać odpowiednio przeszkolone przez doradcę ADR stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków w zakresie wymagań związanych z klasą zagrożenia towarzyszącego ich pracy. Pracownicy mogą także przejść kursy napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych przeprowadzane przez firmy zewnętrzne.

 

W stosunku do Kierownictwa przedsiębiorstwa i odpowiednich władz lokalnych każdy doradca ADR zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Takie sprawozdanie winno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom lokalnym na każde ich żądanie.

 

Doradcy ds. bezpieczeństwa muszą prowadzić dokumentację z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej, dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR).