Ogłoszenie

Wrocław, 24.10.2016 r.

loga_

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

w ramach projektu „Modernizacja budynku do celów szkoleniowo-doradczych poprzez rozbudowę obiektu, termomodernizację oraz zastosowanie nowych źródeł energii” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”)

 

 

 

Ogłoszenie

Zamawiający

Kazimiera Dinudis

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Szkoleniowe

 1. Brodzka 155, 54-067 Wrocław

 

informuje, iż:

 1. W ramach procedury zapytania ofertowego nr 001/2016 na “Roboty ogólnobudowlanewpłynęła 1
 2. Oferta spełnia warunki dotyczące zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym oraz warunki udziału w postępowaniu
 3. Cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
 4. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe zapytanie ofertowe.

loga_

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Modernizacja budynku do celów szkoleniowo-doradczych poprzez rozbudowę obiektu, termomodernizację oraz zastosowanie nowych źródeł energii” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”;

 

Roboty ogólnobudowlane

 

 

POSTĘPOWANIE NR 001/DIN/2016

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Kazimiera Dinudis Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Szkoleniowe

Adres  ul. Brodzka 155, 54-067 Wrocław

 

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV 45000000-7  – Roboty budowlane

CPV 45262700-8 – Przebudowa budynków

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

 

II.2.

 1. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego.

 

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 

Tytuł projektu: Modernizacja budynku do celów szkoleniowo-doradczych poprzez rozbudowę obiektu, termomodernizację oraz zastosowanie nowych źródeł energii

 

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku do celów szkoleniowo-doradczych.

 

Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

 

1.    Docieplenie podłogi na gruncie
2.    Docieplenie stropodachu
3.    Docieplenie ścian zewnętrznych
4.    Montaż windy osobowej w budynku
5.     Nadbudowa oraz rozbudowa budynku w części południowej i północno-zachodniej, klatka schodowa
6.    Stolarka wewnętrzna
7.    Wyburzenia fragmentów stropu, niektórych ścian
8.    Wykonanie ocieplenia wewnątrz budynku
9.    Wykonanie nowych warstw wykończeniowych posadzek, sufitów oraz ścian
10.    Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 

 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Dokumentacja projektowa zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego, dostępna jest ona również w jego siedzibie.

 • Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (np. użycie materiałów i rozwiązań technologicznych o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu, z takim zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego).
 • Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
 • Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia.
 • W razie wątpliwości co do równoważności rozwiązania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów oraz zleci, jeżeli będzie to konieczne sporządzenie opinii w tym zakresie biegłemu.

 

II.2.3 Warunki

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni.
 5. Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 7. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 8. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 9. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

II.3. Składanie ofert:

 1. Oferty należy złożyć do dnia 20.10.2016 r. do godz. 15.00
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Brodzka 155, 54-067 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@adr-dinudis.pl.
 3. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
  1. Formularz oferty (z formularzem cenowym) zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 1. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
 2. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

 

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 15 dni roboczych od daty ich złożenia.
 2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 3 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o tym na swojej stronie internetowej.

 

II.5. Kryteria oceny ofert:

 1. Spełnienie warunków określonych w pkt. II.2. Wymagania dotyczące Oferentów
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 3. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

 

a/ Cena – 90 %

W kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

 

Ocena punktowa = najniższa cena ofertowa brutto x  90 pkt
cena oferty badanej brutto

 

Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto

 

b/ Gwarancja – 10 %

Ocena:

Zaproponowany w ofercie okres gwarancji będzie podlegał ocenie.
Za każdy dodatkowy rok (12 miesięcy) ponad wymagane minimum 3 lata (36 miesięcy) przyznawane będzie następująca ilość punktów

Gwarancja 3 lata (36 miesięcy ) – 0 pkt.

Gwarancja 4 lata (48 miesięcy ) – 5 pkt.

Gwarancja 5 lat (60 miesięcy ) i więcej – 10 pkt.

Oferty w których zaproponowano gwarancję poniżej 3 lat (36 miesięcy) będą podlegały odrzuceniu jako niezgodnie z warunkami postępowania. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę ilości lat udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny ofert ilość lat udzielonej gwarancji w wielkości 3 lat (36 mc).

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w pkt. II.2, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma z obu kryteriów).

 

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

 

III.1. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

III.2. Korespondencja

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:

 1. Brodzka 155, 54-067 Wrocław

lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@adr-dinudis.pl.

 • Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.adr-dinudis.pl  oraz w siedzibie Zamawiającego – ul. Brodzka 155, 54-067 Wrocław

 • Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów drogą mailową.
 • Osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami – Jakub Dinudis, e-mail: biuro@adr-dinudis.pl. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 7 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Najpóźniejszy termin realizacji robót: 31.03.2017 r.

Miejsce realizacji robót: ul. Pilczycka 163 Wrocław, działka nr 13, AM-11 obręb Pilczyce

 

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
  1. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
  2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
  3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
 2. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

 

 

SEKCJA IV: Załączniki

 

 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 2. Załącznik nr 1a Formularz cenowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
 4. Załącznik Nr 3 Dokumentacja projektowa

loga_