Prawo

Nowelizacja o transporcie drogowym

Szkolenie, jako wsparcie w codziennej pracy dla:

 

W programie zmiany w prawie transportowym i ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Zgłoszenie na szkolenie

Podstawą prawną do wyznaczenia doradcy ADR są:

 

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002r. (Dz. U. nr 199, 28.11.2002r., poz. 1671):

“Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.”

 

Zrestrukturyzowana umowa europejska ADR

“Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”